Polityka
Prywatności

Polityka Prywatności

Polityka prywatności serwisu internetowego Centrum Handlowo – Biurowego "Wroclavia"

 

I.      Postanowienia ogólne.

 

I.1.    Niniejszy serwis internetowy zwany dalej „Serwisem", został przygotowany przez Wood Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-120), ul Złota 59, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424741 dalej jako „Wood Sp. z o.o.”.

 

I.2.    Wszelkie prawa autorskie do Serwisu i jego wszystkich elementów w tym materiałów w nim zawartych przysługują wyłącznie Wood Sp. z o. o. Nazwa Serwisu, tj. „Wroclavia" dostępnego pod adresem URL www.wroclavia.pl, stanowi zastrzeżony znak towarowy do którego Wood Sp. z o. o. przysługuje wyłączne prawo. Jakiekolwiek modyfikowanie lub reprodukowanie Serwisu lub któregokolwiek z jego elementów może odbywać się wyłącznie na użytek własny w calach niekomercyjnych.

 

I.3.    Wszelkie umieszczone w Serwisie nazwy przedsiębiorców oraz nazwy produktów pozostają pod ochroną prawa jako znaki towarowe lub firmy, należące do Wood Sp. z o. o. lub partnerów handlowych Wood Sp. z o. o. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie, bez uprzedniej pisemnej zgody dysponenta danego znaku towarowego i/lub firmy i/lub nazwy handlowej, jest zabronione. Prawną ochroną objęte są także wszelkie wzory użytkowe publikowane w Serwisie.

 

I.4.    Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie Serwisu Wood Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian w niniejszej polityce prywatności oraz w Serwisie w każdym czasie. Takie zmiany, dla swojej skuteczności, nie będą wymagały uprzedniego powiadomienia kogokolwiek. Wood Sp. z o. o. zastrzega sobie także prawo do zaprzestania udostępniania Serwisu lub jakiegokolwiek jego elementu, bez konieczności podawania jakiegokolwiek powodu oraz bez konieczności uprzedniego informowania o tym jakiejkolwiek osoby lub jakiegokolwiek podmiotu korzystającego z Serwisu.

 

 

II.     Wyłączenie odpowiedzialności Wood Sp. z o. o. za treści publikowane w Serwisie.

 

II.1.   Żadna z informacji zamieszczonych w Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami). Wood Sp. z o. o. dokłada należytych starań, aby wszelkie informacje (w szczególności zdjęcia, teksty, filmy, etc.), które zostały zamieszczone w Serwisie były poprawne i zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, niemniej jednak Wood Sp. z o. o. nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za poprawność i/lub zgodność z rzeczywistym stanem rzeczy takich informacji. Wood Sp. z o. o. nie odpowiada za żadne szkody jakie mogą wyniknąć dla osób i/lub podmiotów korzystających z Serwisu, jak również za szkody mogące wyniknąć z podjęcia działań lub zaniechania działań w oparciu o informacje zawarte w Serwisie. Wood Sp. z o. o. nie dopowiada także za jakiekolwiek szkody mogące wyniknąć dla osób i/lub podmiotów niemogących z jakichkolwiek przyczyn skorzystać z Serwisu, w tym między innymi z powodu braku dostępu lub ograniczonego dostępu do sieci Internet.

 

II.2.   Serwis może zawierać odpowiednie odnośniki do innych stron internetowych (stron www) lub innych środków przekazu (radio, telewizja, prasa, reklama przestrzenna, etc.). W związku z powyższym Wood Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązywać będą na tych stronach lub w takich środkach przekazu. Wood Sp. z o. o. nie odpowiada za dostępność jakichkolwiek usług lub towarów udostępnianych za pomocą stron internetowych lub innych środków przekazu, do których odnośniki mogą znaleźć się w Serwisie. Wood Sp. z o. o. nie odpowiada także za jakiekolwiek szkody wynikające, lub mogące wyniknąć, w związku z korzystaniem z takich stron internetowych lub środków przekazu. Wood Sp. z o. o. nie odpowiada za jakiekolwiek szkody mogące wyniknąć z, czy też będące następstwem jakiegokolwiek zaniechania lub działania realizowanego w zaufaniu do treści o towarach lub usługach dostępnych na takich stronach internetowych lub w takich środkach przekazu. 

 

II.3.   Wood Sp. z o. o. będzie uprawniona, bezpośredniego lub za pośrednictwem innych podmiotów lub osób, do usuwania z Serwisu wszelkich treści, które zostaną w nim umieszczone lub za jego pośrednictwem udostępnione w sposób sprzeczny z prawem i/lub niniejszą polityką prywatności, a także treści naruszających interesy Wood Sp. z o. o. oraz innych podmiotów lub osób. 

 

II.4.   Bez względu na przyczynę, Wood Sp. z o. o. nie odpowiada za jakiekolwiek utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Wood Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za porady oraz informacje pisemne i/lub ustne uzyskane przez daną osobę i/lub podmiot podczas korzystania z Serwisu.

 

 

III.    Ochrona danych.

 

III.1.  Wszelkie dane osobowe uzyskane przez Wood Sp. z o.o. za pomocą Serwisu (poprzez stosowne formularze wymagające podania takich danych) będą wykorzystywane oraz przetwarzane w sposób zgodny z prawem, w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, nr 101, 926 jednolity tekst z późniejszymi zmianami) oraz z niniejszą polityką prywatności, a także zakresem udzielonego przez danego użytkownika zezwolenia.

 

III.2.  W celu umożliwienia korzystania z subskurpcji newsletter dostępnej w Serwisie, Wood Sp. z o. o. będzie zbierać oraz przetwarzać następujące dane imię i nazwisko, miejscowość, adres e-mail, telefon.

 

III.3.  Przed pobraniem jakichkolwiek danych, o których mowa w niniejszym punkcie III. Ochrona danych, każdej osobie, której dane będą zbierane, zostanie udostępniona informacja w przedmiocie celu przetwarzania danych oraz możliwości swobodnego decydowania o ich udostępnieniu. Wood Sp. z o. o. dołoży należytych starań, aby zebrane dane nie były przekazywane nieuprawnionym osobom lub podmiotom. 

 

III.4.  Wszelkie opinie (komentarze, posty, etc.), nawiązujące do informacji zawartych w Serwisie, które zostaną przekazane przez osoby lub podmioty korzystające z Serwisu, w żadnym przypadku nie będą traktowane jako poufne. Takie informacje będą mogły zostać wykorzystane przez Wood Sp. z o. o. oraz podmioty powiązane w dowolny sposób, bez koniczności uzyskania uprzedniej zgody kogokolwiek, a także bez konieczności zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia. 

 

 

 IV.     Polityka plików "Cookies".

 

IV.1.   Wood Sp. z o. o. w związku z prowadzeniem Serwisu może korzystać z systemu plików „Cookies", który nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek danych, identyfikujących użytkownika korzystającego z Serwisu. Dzięki systemowi plików „Cookies" Wood Sp. z o. o. będzie w stanie zbadać jakie części Serwisu są najczęściej odwiedzane przez użytkowników Serwisu. Taka informacja pozwoli Wood Sp. z o. o. dostosowywać treść oraz formę Serwisu do aktualnych potrzeb i zainteresowań jego użytkowników.

 

IV.2.   Pliki „Cookies" są nieszkodliwe zarówno dla komputera, jak i dla użytkownika Serwisu i jego danych. Warunkiem działania plików „Cookies" jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.

 

 

V.      Bezpieczeństwo i prywatność w sieci.

 

V.1.   Wood Sp. z o. o. informuje, iż wiadomości wysyłane do Serwisu oraz do Wood Sp. z o. o. za pośrednictwem sieci Internet mogą zostać przechwycone przez osoby nieuprawnione. Upewnij się, że wysyłając daną wiadomość niepotrzebnie nie ujawniasz osobistych lub poufnych informacji, w szczególności wrażliwych danych osobowych.

 

V.2.   Wood Sp. z o. o. wskazuje, iż oznaczenie źródła pochodzenia danej poczty elektronicznej (adresu e-mail) może zostać sfałszowane. Dlatego też, jeśli zamierzasz wysłać do nas informacje, o których mowa w punkcie V.1. powyżej, prosimy skorzystać z usług pocztowych. Mając na uwadze powyższe, Wood Sp. z o. o. oświadcza, iż żadna skarga, wniosek lub deklaracja przekazana za pośrednictwem sieci Internet, z wyłączaniem danych przekazanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy znajdujących się na stronie internetowej Serwisu, nie zostaną przez nią wzięte pod uwagę.

 

V.3.   Zgodnie z przyjętą praktyką serwisów internetowych, przechowujemy zapytania http, które skierowane zostały do naszego serwera. Oznacza to, iż Wood Sp. z o. o. zna publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne Serwisu.